Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej interpretacja

Pobierz

Mówiąc prościej — obrazuje on, w jakim stopniu firma jest w stanie pokryć zobowiązania krótkoterminowe natychmiast.Wskaźnik płynności środków pieniężnych (gotówkowej) to miara, która umożliwia określenie jaką część zobowiązań przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć natychmiast.. Oczekiwana wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 0,1-0,2.Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej (z ang.: treasury ratio).. Co to oznacza?. Nie ma wyznacznika określającego poziom wskaźnika .Znaczenie kapitału obrotowego netto .. •Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej ("wskaźnik szybki") •Wskaźnik płynności gotówkowej - wskaźnik środków pieniężnych /wskaźnik natychmiastowej płynności.. Opinie, co do optymalnego zakresu wskaźnika płynności gotówkowej, bywają rozbieżne.. Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej jest stosunkiem środków pieniężnych umożliwiających odzyskanie gotówki w terminie do 3 miesięcy do zobowiązań, których spłata przypada na okres najbliższych 3 miesięcy.. Prościej mówiąc, to zdolność przedsiębiorstwa do natychmiastowej spłaty zobowiązań krótkoterminowych.. Zadłużenie - ten wskaźnik służy do określenia wartości zobowiązań, jakie powzięła firma, w stosunku do posiadanego kapitału własnego.. Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki..

Wskaźnik natychmiastowej płynności.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyznacza zdolność do regulowania zobowiązań bieżących, korzystając z środków pieniężnych, czyli płynnych aktywów obrotowych.. Czasem nazywany jest on wskaźnikiem natychmiastowej płynności.. W liczniku podstawia się wartość środków pieniężnych, natomiast w mianowniku, wielkość tych zobowiązań które są zapadalne w okresie do 3 miesięcy.wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako poprawę płynności natychmiastowej, natomiast jego spadek - odpowiednio jako pogorszenie, utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie poniżej 10% interpretujemy jako zagrożenie dla zachowania płynności finansowej.Natomiast w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 94,49%, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 94,49%.. Oznacza to, że wartość bieżących aktywów powinna być około dwa razy większa niż bieżące zobowiązania.. W artykule opisana została istota wskaźnika, reguła dotycząca interpretacji rezultatów, a także przykład obliczeń.wskaźnik płynności natychmiastowej - określa zdolność danej firmy do regulowania bieżących zobowiązań finansowych ze środków pieniężnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (najbardziej aktywnych aktywów obrotowych).. (ang. Cash Ratio) Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne.Wskaźnik płynności natychmiastowej Innymi słowy - ocenia, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania krótkoterminowe natychmiast..

Wskaźnik natychmiastowej płynności = Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe.

Ale przeczytaj je uważnie i weź sobie do serca.. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przez zobowiązania krótkoterminowe.Wysoka wartość tego wskaźnika ( powyżej 2 ) może świadczyć o nadmiernym zamrożeniu kapitału w aktywach obrotowych .. Wskaźnik szybkiej płynności oblicza się podobnie do płynności bieżącej, pomijane są tylko w obliczeniach niektóre elementy kapitału.. Wskaźnik, który służy do oceny stopnia w jakim dane przedsiębiorstwo jest w stanie uregulować swoje zadłużenia w sposób bezzwłoczny za pomocą gotówki.Wskaźnik płynności natychmiastowej.. Wiąże się to ze stałym monitorowaniem wydatków i wpływów, terminowym regulowaniem zobowią-Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej.. Zobacz na czym polega nasza usługa: Szybka analiza wskaźników płynności .wskaźnik szybki płynności (quick ratio) (aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące Wskaźnik odzwierciedla natychmiastową zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych zobowiązań.Optymalna jego wartość powinna mieścić się w przedziale <1,0-1,2>.. A jeśli to nie wystarczy, skontaktuj się z naszym konsultantem.. Wartość wskaźnika powinna mieścić się w granicach 0,1-0,2..

Normą wartości wskaźnika płynności jest przedział 1,2-2,0.

wyniósł ., co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. raza/y.. Przedstawia poziom możliwości uregulowania zobowiązań bieżących przez upłynnienie krótkoterminowych inwestycji, bez konieczności upłynnienia aktywów obrotowych, które są zaangażowane w działalności operacyjnej [13].Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej (treasury ratio) określa, w jakim stopniu najbardziej płynne aktywa (inwestycje krótkoterminowe, papiery wartościowe, środki pieniężne) pokrywają bieżące zobowiązania.. Wartość ostatniego wskaźnika powinna wynosić ok. 0.1-0.2.Zbyt niski poziom ( poniżej 1,5 ) może oznaczać problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań bieżących w sytuacji gdyby wszyscy wierzyciele zażądali natychmiastowej ich spłaty.. Zbyt niski poziom ( poniżej 1,5 ) może oznaczać problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań bieżących w sytuacji gdyby wszyscy wierzyciele zażądali natychmiastowej ich spłaty.Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej.. Każdy z nich obliczany jest za pomocą innego wzoru.. Wskaźnik bieżącej płynności finansowejZnaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem… 225 Płynność finansowa w przedsiębiorstwie ma zatem bardzo ważne znaczenie.. Ostatni ze wskaźników płynności przedsiębiorstwa określa możliwości firmy w zakresie regulowania bieżących zobowiązań jedynie z pomocą posiadanych środków pieniężnych..

Istnienie również inny podobny wskaźnik.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej oraz wskaźnik płynności szybkiej w roku 2 ulega jeszcze bardziej poprawie w porównaniu z rokiem 1, co należy ocenić pozytywnie, z wyjątkiem wskaźnika środków pieniężnych, który nieznacznie się obniża.Wtedy otrzymasz interpretację wyników trzech wskaźników płynności: bieżącej, szybkiej, natychmiastowej.. Wartości uważane za optymalne to przeważnie: 0,1 - 0,2; 0,1 - 0,3; 0,05 - 0,15; Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości:Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio.. spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej i pogorszenie zdolności do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących (a wzrost odpowiednio - jako poprawę),ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁKI X W UJĘCIU STATYCZNYM Analiza płynności finansowej poprzez wskaźniki statyczne służy do bieżącej oceny zdolności do obsługi zadłużenia.. Polega ona na tym, aby firma w określonych terminach dokonywała regulacji swoich spłat.. Spadek wartości poniżej 1,0 oznacza zachwianie płynności firmyWskaźnik natychmiastowej płynności finansowej Wskaźnik natychmiastowej płynności wyliczany jest w wyniku podzielenia wartości środków pieniężnych i aktywów bieżących (z których przedsiębiorca będzie mógł odzyskać środki pieniężne do 3 miesięcy) przez zobowiązania bieżące, z natychmiastowym terminem płatności .wskaźnik bieżącej płynności finansowej; wskaźnik szybkiej płynności finansowej; wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej.. W tym .Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa firmy pokrywają jej aktualne zobowiązania.. W obydwu latach wskaźniki mieszczą się w wielkościach wzorcowych, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań - jest to zjawisko pozytywne.Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność.. Przygotowane wstępne interpretacje są zrozumiałe i w lekkiej formie.. Krótkoterminowa ocena jest oceniana pod kątem relacji między aktywami obrotowymi a posiadanymi zobowiązaniami krótkoterminowymi.Wzór na wskaźnik płynności szybkiej jest następujący: Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = (aktywa bieżące - zapasy)/ (zobowiązania bieżące) Optymalny wynik oscyluje w granicach 1,0-1,2, przy czym w tym wypadku to 1,0 jest najlepszym wynikiem.W liczniku wskaźnika pozostają jedynie inwestycje krótkoterminowe (polskie standardy rachunkowości), przeważnie gotówka i jej ekwiwalenty.. Za minimum bezpieczeństwa finansowego przyjmuje się 1,2.. Natomiast w roku .. wskaźnik ten wyniósł .. , co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. raza/y.W roku 1 wszystkie wskaźniki płynności kształtują się na dobrym, niemal książkowym, poziomie.. Interpretacja.. Wartość wskaźnika mniejsza niż 1,2 i większa niż 2.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt