Sprawozdanie komisji rewizyjnej osp wzór

Pobierz

Zawiera ono wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP.. przeprowadzonej w kole w dniu 01.12.2008 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Pierepienko Robert - sekretarz.. Na wniosek Komisji Rewizyjnej nad udzieleniem/nie udzieleniem absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze Wynik głosowania: - za przyjęciem 45 głosów - przeciwnych 0 głosów"WZÓR" PROTOKÓŁU Komisji Rewizyjnej Koła PZW / nazwa/.. z kontroli przeprowadzonej w kole PZW nr …….. w miejscowości ……………… w dniu .. Komisja Rewizyjna Koła w składzie:Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.. Anna Maciejewska - Przewodnicząca Komisji 2.. Uchwała nr 1 w sprawie działalności organizacyjno - programowejSprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił/a _____ Projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący przedstawił/a .. 1 Wzór: Druk OSP .. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP .. podany okres działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza w zakresie następujących zagadnień: 1. .. Uchwała zarządu wprowadziła nowy wzór deklaracji członkowskich, do którego nie wnosi się uwag.SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD "CELULOZA" Z DZIAŁALNOŚCI w 2018 roku na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 13.04.2019 r. Komisja Rewizyjna w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. działała w składzie: 1.. Uchwała nr 17/XVII/2018..

Protokół i sprawozdanie Komisji Mandatowej.

na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP.. przeprowadziła w dniu 01.12.2008 roku kontrolę działalności statutowej i .Wzory dokumentów .. Szkolenia Komisji Rewizyjnych - 2021 .. Zarządu OSP:Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza.. Sprawozdanie finansowe dla OSP prowadzącej działalność statutową.. Wzór: Druk OSP.. Wzór: Druk OSP.. 1 Wzór: Druk OSPPodpisy członków Komisji Rewizyjnej OSP : 1._____ 2._____ 3._____., dnia .201.r.. (miejscowość) *) niepotrzebne skreślić.. nr 7 do protokołu: Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP - ściągnij 10.. 1 Wzór: Druk OSPSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej.. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej (Absolutorium lub nie)Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1..

Protokół i sprawozdanie Komisji Wyborczej.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie .Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący prosi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie.. PROTOKÓŁ.. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej OSP : 1._____ 2._____ 3._____., dnia .202.r.. (miejscowość) *) niepotrzebne skreślić.. Waldemar Taborski - CzłonekzaĹ'Ä…cznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: zaĹ'Ä…cznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: zaĹ'Ä…cznik nr 18 - sprawozdanie zarzÄ…du: 2018-10-22: zaĹ'Ä…cznik nr 18 - sprawozdanie zarzÄ…du: 2018-10-22: zaĹ'Ä…cznik nr 19 - deklaracja przystÄ…pienia do pkzp: 2018-10-22SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI 2015-2019 POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNY ODDZIAŁ W WARSZAWIE 6 materiały inwentaryzacyjne, sprawozdanie z wykonania uchwały nr 3 z dnia 23 kwietnia 2015 r. VIII WZBR, sprawozdanie z działalności Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie za okres 2015 -SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ ROD GÓRNIK w Zgorzelcu na Walne zebranie sprawozdawcze w dniu 24 marca 2018 rok Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna w okresie od 01.01.2017r.. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu OSP - ściągnij 12..

Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej OSP - ściągnij 11.

- ściągnij; Uchwała Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży pożarnej - ściągnij; Wzorowy regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej - ściągnijWZÓR DOKUMENTÓW KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA NA ZJAZD HUFCA.. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i plan finansowy na 2016 rok.. Szczerba Zygmunt - członek.. 1 i 2 Statutu ZHP oraz "Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej ZHP", Komisja Rewizyjna Hufca przedkłada Druhnom i Druhom sprawozdanie ze swej działalności za okres .Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków OSP Wzór: Druk OSP 2 4. na walne zebranie sprawozdawcze członków OSP.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP.. Działająca na podstawie § 54 ust.. Title: Ochotnicza Straż Pożarna Author: Hanna Polak Last modified by: Andrzej Created Date:Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący prosi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 3..

Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej ...

Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na przewodniczącego zarządu regionu.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 roku Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.. 1 Wzór: Druk OSP .. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej (Absolutorium lub nie) TYLKO DLA ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGOsprawozdawczo-wyborczego członków OSP Wzór Druk OSP 3 IX Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 63 członków, obecnych było 45, co stanowi 71 % .. Zawiera ono wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP.. Sprawozdanie z działalności Komisji RewizyjnejOchotniczej Straży Pożarnej w ___________________na walne zebranie sprawozdawczeczłonków OSPw dniu ___________ 201__ r. Komisja Rewizyjna w składzie:Zał.. Protokół Komisji Skrutacyjnej wzór.. 1 Wzór: Druk OSPSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP (4 str.) Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP (1 str.) Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.) Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.) Druki uzupełniająceSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Dokumentacja pracy zarządu.. na walne zebranie sprawozdawcze członków OSP.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP - ściągnijMożna wykorzystać także, niżej wymienione wzory druków, jako uzupełniające do przebiegu zebrania : Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Statutowej na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej ; Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie zmian statutu OSPSprawozdanie Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.. Komisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno z kontroli.. na walne zebranie sprawozdawcze członków OSP.. Bilans OSP - rachunek zysków i strat.. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.. Plan działalności OSP na 2016 rok.. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.. działała w składzie: Izabela Chudzik - Przewodnicząca Władysław Źrałko- Zastępca Przewodniczącej- wygłasza gospodarz OSP - sprawozdanie komisji rewizyjnej - wygłasza jej Przewodniczący lub wskazany członek.. X Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP: liczba głosów za 45, przeciw 0 XI Wybory - w głosowaniu jawnym (tajnym*) dokonano wyboru: 1. z walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP .. Protokół ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt