Wypełniony arkusz oceny nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Art.6 pkt 1 -Jun 7, 2020Mar 29, 2021Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu mo że zasi ęgn ąć opinii samorz ądu uczniowskiego.. Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN w sprawie oceny nauczycieli - nauczyciel dyplomowany realizuje wskaźniki nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i ponadto nauczyciela dyplomowanego.. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zako ńczona stwierdzeniem uogólniaj ącym: 1) ocena wyró żniaj ąca; 2) ocena dobra; 3) ocena negatywna.Wypełnij online druk KOPN Karta oceny pracy nauczyciela Druk - KOPN - 30 dni za darmo - sprawdź!. Wzorowo sprawuję funkcję: - lidera zespołu przedmiotowego, - lidera zespołu zadaniowego - opiekuna SU, - opiekuna SKS, - opiekuna SKO, - inne (jakie?). Większość organów nadzoru pedagogicznego udostępnia opracowany przez siebie wzór arkusza samooceny dyrektora placówki, jednakże każdy ze wzorów odnosi się do tych samych aspektów pracy dyrektora, jako kierownika zakładu pracy oraz nauczyciela.Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego | Zespół Szkół Nr 1 im.. Katarzyna Formella-Mielewczyk.. Spełnienie kryteriów w ramach oceny pracy; Karta oceny pracy dyrektora; Karta samooceny pracy dyrektora nieprowadzącego zajęć dydaktycznych; Karta samooceny pracy .Założone cele pracy wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej zostały zrealizowane..

Samoocena nauczyciela.

12) Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA.. Sprawozdanie z realizowanej pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej.. Olsztyn.. Pozwala na ocenę metod, kryteriów oraz sposobów wybranych do systemu oceniania uczniów.. Spełnienie kryteriów w ramach oceny pracy; Karta oceny pracy dyrektora; Karta samooceny pracy dyrektora nieprowadzącego zajęć dydaktycznych; Karta samooceny pracy dyrektora prowadzącego zajęcia dydaktyczne; Kryteria oceny pracy dyrektora; Opinia Rady Rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela; Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy; Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora; Wniosek do doradcy metodycznego lub nauczyciela .Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego.. .KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Kryteria oceny pracy określone w § 5 rozporządzenia Liczba punktów uzyskanych za dane kryterium UZASADNIENIE Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły.ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA w roku szkolnym 20 .. wydrukować i własnoręcznie podpisać.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!.

Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.

Chełm.. w II-gim półroczu roku 2017/2018.. 0‐2 pkt.. Iwona Szydłowska.. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy; Arkusz samooceny nauczyciela kontraktowego.. 18) Formy doskonalenia, w których nauczyciel uczestniczył od ostatniej oceny (daty, nazwy szkoleń) lub inne działania związane doskonaleniem umiejętności, spotkania lub lekcje w obecności doradcy metodycznego, innego doświadczonego nauczyciela lub dyrektora.. fillup - formalności wypełnione deklaracje, umowy i wzory pism, które wypełnisz online6 days agoNapisanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania ucznia w szkole z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz zagrożonego niedostosowaniem społecznym.. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy; Arkusz samooceny nauczyciela stażysty.. Kryteria oceny pracy nauczyciela Dowody spełniania kryteriów lub uzasadnienie spełniania kryteriów lub informacje nauczyciela o poziomie spełniania kryteriów Proponowana liczba punktów (Tabela) Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Znam .Ocena pracy nauczycieli - Portal Oświatowy Wzory dokumentów Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!.

Samoocena pacy nauczyciela - sprawozdanie końcoworoczne.

Po zakończeniu sta.Realizowane zadania Nauczyciel Dyrektor Uwagi 1.. 13lat……………………………………………………………………………………………………………….DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA LUB DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: .. Kwestionariusz oceny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r. Proszę o wystawienie okresowej oceny Pracownika, którego nazwisko zostało wymienione poniżej.. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, ul. Józefa Piłsudskiego 81.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalnaW trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły (placówki) nauczyciel jest zazwyczaj zobowiązany do dokonania samooceny swojej pracy.. § 2 ust.1 pkt.8Arkusz samooceny pracy nauczyciela ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Magdalena Smus Imię i nazwisko nauczyciela Nauczyciel języka angielskiego Stanowisko Nauczyciel stażysta Lp.. Wdrażam innowację pedagogiczną lub program autorski pracy z uczniem zdolnym.. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi propozycjami.Arkusz samooceny nauczyciela stażysty.. Arkusz zawiera zagadnienia, które należy rozwinąć poprzez wpisanie własnych odpowiedzi oraz zagadnienie, w których można posiłkować się wybraną, spośród możliwych, odpowiedzią..

Marta Miler.Karta samooceny umiejętności ucznia klasy 3.

4 Ukończone formy doskonalenia i nadające kwalifikacje w okresie od ostatniej oceny # Ukończoną formą doskonalenia zawodowego nadającą kwalifikacje w okresie ostatniej oceny było uzyskanie przeze mnie kolejnego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 5 Realizacja podstawy programowej # Podstaw programowa wychowania przedszkolnego jest dokumentem opisującym proces wspomagania rozwoju i .ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wLeziona.. …Małgorzata Marks…………………………………………….. Imię i nazwisko nauczyciela.. Dokument jest analizą jakościową badającą 14 kryteriów systemu oceniania przygotowanego przez nauczyciela.. Cewice.. OCENA SWEJ PRACY:Sep 17, 2020Pobierz aktualny wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Nauczyciel stażysta: Lp.. Projekt "Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie" realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im.oraz na podstawie wypełnionego przez nauczyciela Arkusza analizy pracy własnej.. Łąck.Mar 24, 2021Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela.. Kryterium z rozporządzenia .Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu Staż pracy pedagogicznej Nauczany przedmiot/przedmioty Pełnione funkcje I.. Jestem autorem i realizatorem programu pracy z dzieckiem .Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana: w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (art.6a ust.1 KN) z inicjatywy dyrektora szkoły, na wniosek: nauczyciela; organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Kędzierzyn-Koźle..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt